Pomoc
Nedeľa, 14. august 2022  14:54
v 1.76-2013
 
Úvodný obrázok

Na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) sú uvedené informácie o kúpaliskách ako aj o kvalite vody na prírodných vodných plochách a na prevádzkovaných prírodných i umelých kúpaliskách.

Základné pojmy

Základné pojmy v oblasti vody na kúpanie definuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“).

Vodami určenými na kúpanie sú v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. najvýznamnejšie povrchové vody, ktoré na kúpanie využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ne vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa. Voda určená na kúpanie je vyhlásená vyhláškou MŽP SR podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v  znení neskorších predpisov. Do 15. októbra 2012 boli tieto vody v zmysle dovtedy platnej legislatívy označované ako vody vhodné na kúpanie.

Veľký počet kúpajúcich sa je posudzovaný najmä s ohľadom na vývoj lokality z minulosti, vybudovanú infraštruktúru alebo zariadenia a vykonávané aktivity na podporu kúpania. Za trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa je v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z.) považovaný zákaz alebo odporúčanie nekúpať sa v trvaní aspoň jednej celej kúpacej sezóny.

Vody určené na kúpanie sú monitorované a hodnotené aj podľa kritérií Európskej únie a údaje o kvalite ich vody sú od roku 2004 každoročne poskytované Európskej komisii. Vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z., ktorá sa podrobne zaoberá problematikou vody určenej na kúpanie, úplne transponuje Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS, ktorá stanovuje základné požiadavky hodnotenia kvality v prírodných vodách určených na kúpanie v Európskej únii.

Prírodným kúpaliskom v zmysle platného zákona č. 355/2007 Z. z. sa rozumie prevádzkované zariadenie s vyznačenou prírodnou vodnou plochou na kúpanie a s príslušným vybavením - prevádzkovými plochami a zariadeniami. Prírodným kúpaliskom sa môže stať aj voda určená na kúpanie, ak spĺňa tieto požiadavky (zabezpečuje ich prevádzkovateľ). Takáto prírodná vodná plocha je vodou určenou na kúpanie a zároveň aj prírodným kúpaliskom. Čo sa týka požiadaviek na kvalitu vody, tie sú pre všetky typy prírodných vodných plôch rovnaké.

Umelé kúpalisko je krytá stavba alebo nekrytá stavba so súborom zariadení využívaných na kúpanie a s ním súvisiace prevádzkové plochy.

Požiadavky na kvalitu vody na kúpanie na prírodných a umelých kúpaliskách podrobne upravuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. Okrem rozsahu a frekvencie vyšetrenia kvality vody, limitných hodnôt ukazovateľov kvality vody stanovuje i požiadavky na vybavenie a  prevádzku prírodných kúpalísk, biokúpalísk a krytých a nekrytých umelých kúpalísk, ktoré je povinný prevádzkovateľ zabezpečiť.

Sledovanie kvality vody na kúpanie

Na Slovensku sleduje kvalitu vody na kúpanie ÚVZ SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“). Predmetom sledovania sú umelé kúpaliská (s termálnou a netermálnou vodou, s celoročnou a sezónnou prevádzkou) a najvýznamnejšie prírodné vodné rekreačné lokality.

Monitorovanie a výkon štátneho zdravotného dozoru sa sústreďuje najmä na kúpaciu sezónu (spravidla od 15. júna do 15. septembra). Ročne sa tak počas kúpacej sezóny sleduje situácia na približne 180 umelých kúpaliskách 80 prírodných vodných plochách. Ich počet sa každoročne mení v súvislosti so stavom kúpalísk a bazénov, v závislosti od počasia, ale aj so záujmom verejnosti a prevádzkovateľov.

Prevádzka kúpalísk je podmienená vydaním kladného rozhodnutia miestne príslušným RÚVZ na základe dokladovania vyhovujúcej kvality vody a komplexnej previerky kúpaliska. Počas sezóny príp. celoročnej prevádzky je sledovaná najmä kvalita vody na kúpanie, hygienický režim prevádzky kúpaliska a ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu rekreácie a zdravie rekreantov. Pri organizovanej rekreácii je za prevádzku a sledovanie kvality vody na kúpalisku v plnom rozsahu zodpovedný prevádzkovateľ.

Neorganizovaná rekreácia znamená, že prírodná vodná plocha nemá prevádzkovateľa a často ani potrebné hygienické vybavenie, v horúcich letných dňoch je však obyvateľstvom využívaná na kúpanie a rekreáciu. Kvalitu vody na takýchto lokalitách vo väčšine prípadov monitorujú počas kúpacej sezóny miestne príslušné RÚVZ.

Kvalita vody na kúpanie sa začína kontrolovať približne 2 týždne pre začiatkom kúpacej sezóny. V priebehu sezóny prebieha monitoring na prevádzkovaných kúpaliskách a na najvýznamnejších prírodných vodných plochách v dvojtýždňových intervaloch. Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou, ktoré sú využívané malým počtom ľudí najmä cez víkendy a príležitostne, sa vykonávajú len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie na začiatku sezóny a pokiaľ to situácia vyžaduje, tak i v priebehu sezóny.

Na webovej stránke nájdete:

Informačný systém o kvalite vody na kúpanie bol realizovaný s finančnou podporou EÚ v rámci programu UIBF 2004. ESF